Email api

Description API sử dụng để gắng vào ảnh bacon và rewrite url nhằm mục đích tracking open email cũng như hành động người dùng click link

Domain
TBD

API

Previous topic

Welcome to Email Tracking’s documentation!

Next topic

log/open/email

This Page