log/open/email

Description

Api sử dụng để bên log lại hành động mở email của người dùng

Method

 • POST request

Parameters

campaign_id
 • Description: Id của chiến dịch quảng cáo
 • Type: String
 • Required: Yes
from_addr
 • Description: Địa chỉ email của nguồn gửi
 • Type: Email
 • Required: Yes
to_addr
 • Description: Địa chỉ email của người nhận
 • Type: Email
 • Required: Yes

Response

result
 • Description: Thông báo trạng thái kết quả . Nếu giá trị là fail thì kết quả trả về sẽ kèm theo trường message
 • Type: Boolean
campaign_id
 • Description: Id của chiến dịch quảng cáo
 • Type: String
 • Required: Yes
to_addr
 • Description: Địa chỉ email của người nhận
 • Type: Email
 • Required: Yes
message
 • Description: Mô tả lỗi xảy ra trong hệ thống
 • Type: String

Table Of Contents

Previous topic

Email api

Next topic

log/click/link

This Page