stats/open/email/detail

Description

Api lấy ra danh sách email gần đây nhất được mở tương ứng với campaign_id

Method

 • POST request

Parameters

campaign_id
 • Description: Id của chiến dịch quảng cáo
 • Type: String
 • Required: Yes
skip
 • Description: Giới hạn số lượng bản ghi trả về bằng cách bỏ qua số record ban đầu trong dữ liệu trả về( mục đích để phân trang)
 • Type: Integer
 • Required: No
limit
 • Description: Giới hạn số lượng bản ghi trả về
 • Type: Integer
 • Required: No

Response

result
 • Description: Thông báo trạng thái kết quả. Nếu giá trị là false thì kết quả trả về sẽ kèm theo trường message thông báo lỗi
 • Type: Boolean
total
 • Description: Tổng số record có thể trả về( sử dụng để phân trang)
 • Type: Integer
skip
 • Description: Thông số skip do người dùng truyền vào( sử dụng để phân trang)
 • Type: Integer
limit
 • Description: Thông số limit do người dùng truyền vào( sử dụng để phân trang)
 • Type: Integer
data
 • Description: Dữ liệu log các email được open bao gồm trường: campaign_id, from_addr, to_addr, date
 • Type: Json
message
 • Description: Mô tả lỗi xảy ra trong hệ thống tương ứng với trường result giá trị false
 • Type: String

Table Of Contents

Previous topic

stats/open/email/days

Next topic

stats/click/link/hours

This Page