stats/open/email/hours

Description

Api sử dụng để lấy dữ liệu biểu đồ thống kê chi tiết tỉ lệ open_email trong nhiều giờ vừa qua. Đơn vị dữ liệu là số open_email trong từng giờ

Method

 • POST request

Parameters

campaign_id
 • Description: Id của chiến dịch quảng cáo
 • Type: String
 • Required: Yes
from_time
 • Description: Thời gian bắt đầu tính toán thống kê
 • Type: String format of time(yyyy-mm-dd-hh)
 • Required: Yes
to_time
 • Description: Thời điểm kết thúc thống kê
 • Type: String format of time(yyyy-mm-dd-hh)
 • Required: Yes

Response

result
 • Description: Thông báo trạng thái kết quả . Nếu giá trị là false thì kết quả trả về sẽ kèm theo trường message thông báo lỗi
 • Type: Boolean
data
 • Description: dữ liệu biểu đồ thống kê open email dựa trên thời gian
 • Type: Json
browser
 • Description: Dữ liệu biểu đồ thống kê open email dựa trên browser
 • Type: Json
platform
 • Description: Dữ liệu biểu đồ thống kê open email dựa trên platform
 • Type: Json
os
 • Description: Dữ liệu biểu đồ thống kê open email dựa trên os
 • Type: Interger
from_time
 • Description: Thời gian bắt đầu tính toán thống kê
 • Type: String format of time(yyyy-mm-dd-hh)
to_time
 • Description: Thời điểm kết thúc thống kê
 • Type: String format of time(yyyy-mm-dd-hh)
message
 • Description: Mô tả lỗi xảy ra trong hệ thống tương ứng với trường result giá trị false
 • Type: String

Table Of Contents

Previous topic

stats/summary

Next topic

stats/open/email/days

This Page