stats/summary

Description

Api sử dụng để lấy thông tin mô tả tóm tắt về campaign_id

Method

 • POST request

Parameters

campaign_id
 • Description: Id của chiến dịch quảng cáo
 • Type: String
 • Required: Yes

Response

result
 • Description: Thông báo trạng thái kết quả . Nếu giá trị là false thì kết quả trả về sẽ kèm theo trường message
 • Type: Boolean
campaign_id
 • Description: Id của chiến dịch quảng cáo
 • Type: String
total
 • Description: Tổng số email da được gửi đi của chiến dịch
 • Type: Interger
bounce
 • Description: Tổng số email được ghi nhận trạng thái “bounce” của chiến dịch
 • Type: Interger
open_email
 • Description: Tổng số lần mở email của người dùng
 • Type: Interger
uni_open_email
 • Description: Tổng số lần mở email của người dùng đã loại trừ trường hợp người dùng mở lại email đã mở
 • Type: Interger
click_link
 • Description: Tổng số lần người dùng nhấn đường link trong email
 • Type: Interger
uni_click_link
 • Description: Tổng số lần người dùng nhấn đường link trong email đã loại trừ trường hợp người dùng nhấn nhiều lần
 • Type: Integer
url
 • Description: Danh sách các url được click trong email( dạng array)
 • Type: Integer
message
 • Description: Mô tả lỗi xảy ra trong hệ thống tương ứng với trường result giá trị true
 • Type: String

Table Of Contents

Previous topic

Frontend api

Next topic

stats/open/email/hours

This Page