/campaign/get/sent

Description

Trả về danh sách email campaign đã gửi.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
id
 • Id của campaign cần lấy.
 • Type: String
 • Required: No
index
 • Index của campaign cần lấy.
 • Type: Integer
 • Required: No
offset
 • Số lượng campaign cần lấy.
 • Type: Integer
 • Required: No

Response

email
 • List campaign đã gửi của user giới hạn các thông tin các trường như MessageId, From, To, Cc, Subject.
 • Type: List
total
 • Tổng số campaign dùng để phân trang
 • Type: Integer