/campaign/send

Description

Gửi email campaign của user đến các danh sách khách hàng.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
id
 • Id của draft message. Id lấy về sau lưu draft message lần đầu tiên. Yêu cầu bắt buộc có id sau lần lưu draft thứ nhất.
 • Type: String
 • Required: Yes | No
campaign
 • Tên của campaign.
 • Type: String
 • Required: No
from
 • Địa chỉ email định danh của người dùng dùng để gửi email đi.
 • Type: String
 • Valid values: Email address
 • Required: Yes
list
 • List id các danh sách khách hàng.
 • Type: List
 • Valid values: List of List Id
 • Required: Yes
giftcode
 • Id list giftcode.
 • Type: String
 • Required: No
subject
 • Tiêu đề của email.
 • Type: String
 • Required: Yes
body
 • Nội dung của email.
 • Type: String
 • Required: Yes
format
 • Định dạng email gửi đi hỗ trợ các định dạng text, html và mine. Text nội dung thư chỉ bao gồm text, Html sẽ bao gồm các nội dung html và Mime nội dung thư được format đúng định dạng MIME sample.
 • Type: String
 • Valid values: text | html | mime
 • Default value: html
 • Required: No

Response

result
 • Kết quả trả về.
 • Type: String
 • Valid values: true | false
message_id
 • Trả về email id nếu email đã được gửi thành công, null nếu thất bại.
 • Type: String