/giftcode/add

Description

Thêm một danh sách giftcode khách hàng.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
name
 • Tên danh sách giftcode.
 • Type: String
 • Required: Yes

Response

result
 • Kết quả thêm list giftcode thành công hoặc thất bại nếu tên danh sách đã tồn tại.
 • Type: Boolean
 • Valid values: true | false
id
 • Id list giftcode vừa tạo nếu thêm thành công, null nếu thất bại.
 • Type: String