/giftcode/contact/add

Description

Thêm một danh sách contact khách hàng.

Method

 • POST

Parameter

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
list_id
 • Id list giftcode thêm contact.
 • Type: String
 • Required: Yes
contact
 • Id danh sách giftcode thêm contact bao gồm các thông tin: giftcode, email. Trong đó giftcode là bắt buộc.
 • Type: Array of String
 • Required: Yes

Example:

{
"api_key": "BlsFldi12IJbflIQPF",
"list_id": "53f1b5aecdfc4f0b7aa82f19",
"contact": [
  {
    "email": "sale@xone.vn",
    "giftcode": "0977065656"
  },
  {
    "email": "support@xone.vn",
    "giftcode": "0987065612"
  }
]
}

Response

result
 • Kết quả thêm list giftcode thành công hoặc thất bại nếu tên danh sách đã tồn tại.
 • Type: Boolean
 • Valid values: true | false