/giftcode/delete

Description

Xóa list giftcode khách hàng, không xóa contact.

Parameters

api_key
  • Api key dùng để xác thực user.
  • Type: String
  • Required: Yes
id
  • Id danh sách email.
  • Type: String
  • Required: Yes

Response

result
  • Kết quả xóa list giftcode thành công hoặc thất bại.
  • Type: Boolean
  • Valid values: true | false