/giftcode/get

Description

Trả về thông tin tất cả danh sách list giftcode.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
index
 • Index của list cần lấy.
 • Type: Integer
 • Required: No
offset
 • Số lượng list cần lấy.
 • Type: Integer
 • Required: No

Response

total
 • Tổng số list dùng để phân trang
 • Type: Integer
list
 • Danh sách tên list email khách hàng.
 • Type: List
 • Valid values: List of email list | Null
id
 • Id list email khách hàng.
 • Type: String
name
 • Tên list giftcode khách hàng.
 • Type: String
quantity
 • Số lượng địa chỉ email trong list giftcode khách hàng.
 • Type: Integer
created_date
 • Thời gian list được tạo
 • Type: Datetime