/stat/global/day

Description

Api thống kê số lượng email gửi đi, trạng thái “bounced” và trạng thái “complaint” trong ngày xác định của cả hệ thống.

Method

 • POST

Parameters

api_key
 • Api key của administrator .
 • Type: String
 • Required: Yes
date
 • Ngày tính thống kê
 • Type: String
 • Valid values: date format(yyyy-mm-dd).
 • Required: No. Nếu thời gian truyền vào bị sai format hoặc không cung cấp thì sẽ lấy mặc định ngày của hệ thống

Response

result
 • Định nghĩa trạng thái kết quả trả về. Trong trường hợp giá trị là false thì kết quả trả ra bao gồm trường error định nghĩa lỗi. Ngược lại thì response sẽ bao gồm các trường dữ liệu khác bên dưới.
 • Type: Boolean
 • Valid values: true | false
error
 • Định nghĩa lỗi sảy ra trong quá trình truy vấn api
 • Type: String
 • Valid values: No
date
 • Ngày được sử dụng để thống kê
 • Type: String
 • Valid values: date format(yyyy-mm-dd).
sent
 • Số lượng email được gửi đi của cả hệ thống.
 • Type: Integer
 • Valid values: >=0
delivered
 • Số lượng email được ghi nhận gửi thành công
 • Type: Integer
 • Valid values: >=0
bounced
 • Số lượng email được gửi đi nhưng chưa thành công với trạng thái “bounced” của cả hệ thống
 • Type: Integer
 • Valid values: >=0
complaint
 • Số lượng email được gửi đi nhưng chưa thành công với trạng thái “complaint” của cả hệ thống
 • Type: Integer
 • Valid values: >=0