/identity/delete

Description

Xóa một xác thực domain hoặc email address mà người dùng có thể dùng làm định danh khi gửi email.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
identity
 • Địa chỉ email hoặc domain sẽ xóa khỏi định danh của người dùng.
 • Type: String
 • Valid values: Email address | Domain
 • Required: Yes

Response

identity
 • Địa chỉ email hoặc domain sẽ xóa khỏi định danh của người dùng.
 • Type: String
 • Valid values: Email address | Domain
result
 • Kết quả trả về.
 • Type: String
 • Valid values: true | false