/identity/dkim/get

Description

Kích hoạt và trả về thông tin DKIM của domain identity.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
identity
 • Domain identity.
 • Type: String
 • Valid values: Domain
 • Required: Yes

Response

result
 • Trả về thông báo nếu có lỗi xảy ra.
 • Type: String
 • Valid values: false
tokens
 • Mảng DKIM lưu thông tin về DKIM bao gồm token value, record type.
 • Type: Array
status
 • Tình trạng xác thực của DKIM.
 • Type: String
 • Valid values: verified | pending
enabled
 • Tình trạng của DKIM.
 • Type: String
 • Valid values: true | false