/identity/edit

Description

Sửa thông tin identity.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
identity
 • Địa chỉ email hoặc domain sẽ xóa khỏi định danh của người dùng.
 • Type: String
 • Valid values: Email address | Domain
 • Required: Yes
alias
 • Alias gửi kèm địa chỉ email khi gửi một email.
 • Type: String
 • Valid values: String | None
 • Required: Yes

Response

result
 • Kết quả trả về.
 • Type: String
 • Valid values: true | false