/identity/list

Description

Trả về danh sách domain hoặc email address mà người dùng có thể dùng làm định danh khi gửi email.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
index
 • Index của identity cần lấy.
 • Type: Integer
 • Required: No
offset
 • Số lượng identity cần lấy.
 • Type: Integer
 • Required: No

Response

identities
 • List email hoặc domain định danh của người dùng.
 • Type: List
domain
 • Domain định danh người dùng.
 • Type: String
 • Valid values: Domain
email
 • Email định danh của người dùng.
 • Type: String
 • Valid values: Email address
total
 • Tổng số identity dùng để phân trang
 • Type: Integer