/list/contact/add

Description

Thêm một danh sách contact khách hàng.

Method

 • POST

Parameter

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
list_id
 • Id danh sách email thêm contact.
 • Type: Array of String
 • Required: Yes
contact
 • Id danh sách email thêm contact bao gồm các thông tin: email, name, address, phone. Trong đó email là bắt buộc.
 • Type: Array of String
 • Required: Yes

Example:

{
"api_key":"BlsFldi12IJbflIQPF",
"list_id":[
  "53f1b5aecdfc4f0b7aa82f19"
],
"contact":[
  {
    "email":"sale@xone.vn",
    "name":"Sale",
    "address":"Lo Duc",
    "phone":"0977065656"
  },
  {
    "email":"support@xone.vn",
    "name":"Superbot",
    "address":"Lo Duc",
    "phone":"0987065612"
  }
]
}

Response

result
 • Kết quả thêm list email thành công hoặc thất bại nếu tên danh sách đã tồn tại.
 • Type: Boolean
 • Valid values: true | false