/list/contact/list

Description

Lấy danh sách contact khách hàng.

Method

  • POST

Parameter

api_key
  • Api key dùng để xác thực user.
  • Type: String
  • Required: Yes
list_id
  • Id danh sách contact.
  • Type: String
  • Required: Yes

Example:

{
"api_key":"BlsFldi12IJbflIQPF",
"list_id": "53f1b5aecdfc4f0b7aa82f19"
}

Response

contact
  • Kết quả list contact
  • Type: Array of contact