/list/rename

Description

Sửa tên danh sách email khách hàng.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
id
 • Id của danh sách email.
 • Type: String
 • Required: Yes
name
 • Tên mới của danh sách email.
 • Type: String
 • Required: Yes

Response

result
 • Kết quả đổi tên list email thành công hoặc thất bại nếu tên danh sách đã tồn tại.
 • Type: Boolean
 • Valid values: true | false