/message/draft

Description

Lưu email transaction của user và draft, sẽ bị hạn chế số lượng người nhận và CC, BCC.

Parameters

api_key
 • Api key dùng để xác thực user.
 • Type: String
 • Required: Yes
id
 • Id của draft message. Id lấy về sau lưu draft message lần đầu tiên. Yêu cầu bắt buộc có id sau lần lưu draft thứ nhất.
 • Type: String
 • Required: Yes | No
from
 • Địa chỉ email định danh của người dùng dùng để gửi email đi.
 • Type: String
 • Valid values: Email address
 • Required: Yes
to
 • Danh sách địa chỉ email nhận.
 • Type: List
 • Valid values: List of email addresses
 • Required: Yes
cc
 • Danh sách địa chỉ email CC.
 • idType: List
 • Valid values: List of email addresses
 • Required: No
subject
 • Tiêu đề của email.
 • Type: String
 • Required: Yes
body
 • Nội dung của email.
 • Type: String
 • Required: Yes
format
 • Định dạng email gửi đi hỗ trợ các định dạng text, html và mine. Text nội dung thư chỉ bao gồm text, Html sẽ bao gồm các nội dung html và Mime nội dung thư được format đúng định dạng MIME sample.
 • Type: String
 • Valid values: text | html | mime
 • Default value: html
 • Required: No

Response

result
 • Kết quả trả về.
 • Type: String
 • Valid values: sent | failed
id
Trả về email id nếu email đã được gửi thành công, null nếu thất bại. Type: String