/message/get/sent

Description

Trả về danh sách email transaction đã gửi.

Parameters

api_key
  • Api key dùng để xác thực user.
  • Type: String
  • Required: Yes

Response

email
  • List email đã gửi của user giới hạn các thông tin các trường như MessageId, From, To, Cc, Subject.
  • Type: List