/user/add

Description

Api của Admin để tạo tài khoản user.

Method

 • POST

Parameters

api_key
 • Api key của Admin.
 • Type: String
 • Required: Yes
email
 • Địa chỉ email của user sẽ tạo.
 • Type: String
 • Valid values: Email address
 • Required: Yes

Response

result
 • Kết quả tạo tài khoản trả về false trong các trường hợp sai format JSON, email hoặc api key admin không hợp lệ, hoặc tài khoản đã tồn tại.
 • Type: Boolean
 • Valid values: true | false
api_key
 • Api key được cấp cho user.
 • Type: String