/stat/user/summary

Description

Api thống kê thông tin summary của người dùng.

Method

 • POST

Parameters

api_key
 • Api key của User.
 • Type: String
 • Required: Yes
month
 • Tháng sử dụng để tính thống kê
 • Type: String
 • Valid values: date format(yyyy-mm).
 • Required: No. Nếu thời gian truyền vào bị sai format hoặc không cung cấp thì sẽ lấy mặc định tháng của hệ thống

Response

result
 • Định nghĩa trạng thái kết quả trả về. Trong trường hợp giá trị là false thì kết quả trả ra bao gồm trường error định nghĩa lỗi. Ngược lại thì response sẽ bao gồm các trường dữ liệu khác bên dưới.
 • Type: Boolean
 • Valid values: true | false
error
 • Định nghĩa lỗi sảy ra trong quá trình truy vấn api
 • Type: String
 • Valid values: No
month
 • Tháng được sử dụng để thống kê
 • Type: String
 • Valid values: date format(yyyy-mm).
user_id
 • User id tương ứng với api_key truyền vào.
 • Type: String
 • Valid values: Email address.
sent_campaign
 • Số lượng campaign đã gửi của người dùng.
 • Type: Integer
 • Valid values: >=0
draft_campaign
 • Số lượng campaign đã ở dạng bản nháp.
 • Type: Integer
 • Valid values: >=0
contact_list
 • Số lượng contact list của người dùng.
 • Type: Integer
 • Valid values: >=0
sent_email
 • Số lượng email được gửi trong tháng do người dùng định nghĩa.
 • Type: Integer
 • Valid values: >=0