Clicked page statistic by calling api

Description

Api sử dụng để lấy ra thông tin thống kê sự kiện chuyển page giữa các trang liệt kê item tương ứng với từng category.

Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ click của một page xác định trong 1 ngày

 • /api/day?typeId=clickPage&objectId={object_id}&categoryId={category_id}&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}&hour={hour}

Parameters

object_id
 • Description: Định danh đối tượng page cần thu thập thông tin
 • Type: String
 • Required: Yes
category_id
 • Description: Định danh category mà page đó thuộc về
 • Type: String
 • Required: Yes

site_id, year, month, day, hour Tham khảo Main api

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=clickPage&objectId=1&categoryId=gia-dung&siteId=muachung.vn&year=2012&month=11&day=12&hour=15

Thống kê tỉ lệ click của một page trong một khoảng thời gian( nhiều ngày)

 • /api/rangeDay?typeId=clickPage&objectId={object_id}&categoryId={category_id}&siteId={site_id}&fromYear={from_year}&fromMonth={from_month}&fromDay={from_day}&toYear={to_year}&toMonth={to_month}&toDay={to_day}

Parameters

object_id
 • Description: Định danh đối tượng page cần thu thập thông tin
 • Type: String
 • Required: Yes
category_id
 • Description: Định danh category mà page đó thuộc về
 • Type: String
 • Required: Yes

site_id, from_year, from_month, from_day, to_year, to_month, to_day Tham khảo Range api

Response

JSon object TBD

Example

/api/rangeDay?typeId=renewItemCategory&objectId=xxx&siteId=enbac.com&fromYear=2013&fromMonth=11&fromDay=12&toYear=2013&toMonth=11&toDay=13

Thống kê các page được truy cập trong ngày của một site

 • /api/day?typeId=clickPageSite&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}&limit={limit}

Parameters

limit
 • Description: Giới hạn số lượng page tối đa trả về.
 • Type: String of integer
 • Required: No, nếu không định nghĩa thì hệ thống lấy mặc định là 10.
site_id, year, month, day

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=clickPageSite&siteId=rongbay.com&year=2014&month=8&day=5&limit=10

Thống kê các category của site cùng số lượng page được access

 • /api/day?typeId=clickPageCategoryGroup&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}&limit={limit}

Parameters

limit
 • Description: Giới hạn số lượng category tối đa trả về.
 • Type: String of integer
 • Required: No, nếu không định nghĩa thì hệ thống lấy mặc định là 10.
site_id, year, month, day

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=clickPageCategoryGroup&siteId=rongbay.com&year=2014&month=8&day=5&limit=10

Thống kê các page được truy cập trong ngày của một category

 • /api/day?typeId=clickPageCategory&objectId={object_id}&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}&limit={limit}

Parameters

object_id
 • Description: Id của category
 • Type: String
 • Required: Yes
limit
 • Description: Giới hạn số lượng page tối đa trả về.
 • Type: String of integer
 • Required: No, nếu không định nghĩa thì hệ thống lấy mặc định là 10.
site_id, year, month, day

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=clickPageCategory&objectId=Thue-va-cho-thue-nha&siteId=rongbay.com&year=2014&month=8&day=5&limit=10