Create new item statistic by calling api

Description

Api sử dụng để lấy ra thông tin thống kê sự kiện tạo mới sản phẩm(item) trong hệ thống

Biểu đồ biểu diễn item tạo mới trong một ngày

 • /api/day?typeId={api_type}&objectId={object_id}&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}&hour={hour}

Parameters

api_type
 • Description: Quy định thống kê item tạo mới trong ngày tương ứng với category hay site

 • Type: String

 • Required: Yes

 • Valid:
  • newItemSite: Thống kê theo site
  • newItemCategory: Thống kê theo từng category
object_id
 • Description: Định danh đối tượng category
 • Type: String
 • Required: Yes trong trường hợp api_type = newItemCategory. Trong trường hợp còn lại thì không cần định nghĩa
site_id
 • Description: Định danh Id của website
 • Type: String
 • Required: Yes
year
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘năm’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘năm’ của hệ thống
month
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘tháng’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘tháng’ của hệ thống
day
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘ngày’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘ngày’ của hệ thống
hour
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘giờ’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘giờ’ của hệ thống

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=newItemSite&siteId=enbac.com&year=2013&month=11&day=12&hour=14 /api/day?typeId=newItemCategory&objectId=xxx&siteId=enbac.com&year=2013&month=11&day=12&hour=14

Biểu đồ biểu diễn item tạo mới trong một khoảng thời gian( nhiều ngày)

 • /api/rangeDay?typeId={api_type}&objectId={object_id}&siteId={site_id}&fromYear={from_year}&fromMonth={from_month}&fromDay={from_day}&toYear={to_year}&toMonth={to_month}&toDay={to_day}

Parameters

api_type
 • Description: Quy định thống kê item tạo mới trong ngày tương ứng với category hay site

 • Type: String

 • Required: Yes

 • Valid:
  • newItemSite: Thống kê theo site
  • newItemCategory: Thống kê theo từng category
object_id
 • Description: Định danh đối tượng category
 • Type: String
 • Required: Yes trong trường hợp api_type = newItemCategory. Trong trường hợp còn lại thì không cần định nghĩa
site_id
 • Description: Định danh Id của website
 • Type: String
 • Required: Yes
from_year
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘năm’ bắt đầu muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘năm’ của hệ thống
from_month
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘tháng’ bắt đầu muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘tháng’ của hệ thống
from_day
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘ngày’ bắt đầu muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘ngày’ của hệ thống
to_year
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘năm’ kết thúc muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘năm’ của hệ thống
to_month
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘tháng’ kết thúc muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘tháng’ của hệ thống
to_day
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘ngày’ kết thúc muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘ngày’ của hệ thống

Response

JSon object TBD

Example

/api/rangeDay?typeId=newItemSite&siteId=enbac.com&fromYear=2013&fromMonth=11&fromDay=12&toYear=2013&toMonth=11&toDay=13

Thống kê các category của site, mà chúng có item được tạo mới trong ngày

 • /api/day?typeId=newItemCategoryGroup&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}&hour={hour}&limit={limit}

Parameters

limit
 • Description: Giới hạn số lượng category trả về.
 • Type: String of integer
 • Required: No, mặc định hệ thống lấy giá trị 10
site_id, year, month, day

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=newItemCategoryGroup&siteId=enbac.com&year=2013&month=11&day=14&limit=10