Get statistic infomation by calling api

Domain

Note
Trong trường hợp gọi API nhưng ko truyền 1 trong những tham số thời gian tương ứng thì hệ thống sẽ lấy tham số mặc định. Tham số mặc định được tính bằng thời gian tại thời điểm hiện tại trên server.

API

Previous topic

Page click logging by javascript function

Next topic

Click statistic by calling api

This Page