Renew Item logging by javascript function

Description

Function sử dụng để log lại hành vi người dùng renew(up-top) cho sản phẩm(item )

Methods Name

 • renewItemLog( item_id, created_date, type_id, category_id, site_id)
 • multiRenewItemLog(item_id_list, created_date,type_id, category_id, site_id)

Parameters

item_id
 • Description: Định danh item được renew
 • Type: String
 • Required: Yes
item_id_list
 • Description: Danh sách id các item được renew
 • Type: String
 • Required: Yes
created_date
 • Description: Thời điểm up-top sản phẩm. Thời điểm có thể sớm hơn thời điểm gọi log vì log này chạy offline
 • Type: Timestamp format
 • Required: Yes
type_id
 • Description: Định danh kiểu up: là dạng up free, up bằng tay, up lên lịch, 3: up lẻ( tham khảo thông tin từ bên dự án rongbay.com)

 • Type: Integer
  • 0: up free
  • 1: up tay
  • 2: up lịch
  • 3: up lẻ
 • Required: Yes

category_id
 • Description: Định danh category của item được renew
 • Type: String
 • Required: Yes
site_id
 • Description: Định danh Id của website
 • Type: String
 • Required: Yes

Response

None

Example

Table Of Contents

Previous topic

Create Item logging by javascript function

Next topic

Page click logging by javascript function

This Page