Renew item statistic by calling api

Description

Api sử dụng để lấy ra thông tin thống kê sự kiện renew(up-top) sanr phaarm trong hệ thống

Biểu đồ biểu diễn item renew trong một ngày

 • /api/day?typeId={api_type}&objectId={object_id}&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}&hour={hour}

Parameters

api_type
 • Description: Quy định thống kê sự kiện renew trong ngày tương ứng với category hay site

 • Type: String

 • Required: Yes

 • Valid:
  • renewItemSite: Thống kê theo site
  • renewItemCategory: Thống kê theo từng category
object_id
 • Description: Định danh đối tượng category
 • Type: String
 • Required: Yes trong trường hợp api_type = renewItemCategory. Trong trường hợp còn lại thì không cần định nghĩa
site_id
 • Description: Định danh Id của website
 • Type: String
 • Required: Yes
year
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘năm’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘năm’ của hệ thống
month
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘tháng’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘tháng’ của hệ thống
day
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘ngày’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘ngày’ của hệ thống
hour
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘giờ’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘giờ’ của hệ thống

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=renewItemSite&siteId=enbac.com&year=2013&month=11&day=12&hour=14 /api/day?typeId=renewItemCategory&objectId=xxx&siteId=enbac.com&year=2013&month=11&day=12&hour=14

Biểu đồ biểu diễn sự kiện renew item trong một khoảng thời gian( nhiều ngày)

 • /api/rangeDay?typeId={api_type}&objectId={object_id}&siteId={site_id}&fromYear={from_year}&fromMonth={from_month}&fromDay={from_day}&toYear={to_year}&toMonth={to_month}&toDay={to_day}

Parameters

api_type
 • Description: Quy định thống kê item được renew trong ngày tương ứng với category hay site

 • Type: String

 • Required: Yes

 • Valid:
  • renewItemSite: Thống kê theo site
  • renewItemCategory: Thống kê theo từng category
object_id
 • Description: Định danh đối tượng category
 • Type: String
 • Required: Yes trong trường hợp api_type = renewItemCategory. Trong trường hợp còn lại thì không cần định nghĩa
site_id
 • Description: Định danh Id của website
 • Type: String
 • Required: Yes
from_year
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘năm’ bắt đầu muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘năm’ của hệ thống
from_month
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘tháng’ bắt đầu muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘tháng’ của hệ thống
from_day
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘ngày’ bắt đầu muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘ngày’ của hệ thống
to_year
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘năm’ kết thúc muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘năm’ của hệ thống
to_month
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘tháng’ kết thúc muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘tháng’ của hệ thống
to_day
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘ngày’ kết thúc muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘ngày’ của hệ thống

Response

JSon object TBD

Example

/api/rangeDay?typeId=renewItemSite&siteId=enbac.com&fromYear=2013&fromMonth=11&fromDay=12&toYear=2013&toMonth=11&toDay=13 /api/rangeDay?typeId=renewItemCategory&objectId=xxx&siteId=enbac.com&fromYear=2013&fromMonth=11&fromDay=12&toYear=2013&toMonth=11&toDay=13

Thống kê các category của site, mà chúng có item được renew trong ngày

 • /api/day?typeId={api_type}&objectIds={object_id_list}&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}&hour={hour}&limit={limit}

Parameters

api_type
 • Description: Quy định thống kê item của tất cả category hay chỉ một vài category đặc thù

 • Type: String

 • Required: Yes

 • Valid:
  • renewItemCategoryGroup: Thống kê với tất cả category trong site_id
  • renewItemGroupByCategoryList: Thống kê theo danh sách category cho trong object_id_list
object_id_list
 • Description: Định nghĩa danh sách category cần lấy thông tin
 • Type: String
 • Required: Yes trong trường hợp api_type = renewItemGroupByCategoryList. Trong trường hợp còn lại thì không cần định nghĩa
limit
 • Description: Giới hạn số lượng category trả về.
 • Type: String of integer
 • Required: Trong trường hợp api_type = renewItemGroupByCategoryList nếu không định nghĩa thì hệ thống lấy mặc định là 10. Trong trường hợp còn lại thì không cần định nghĩa
site_id, year, month, day

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=renewItemCategoryGroup&siteId=enbac.com&year=2013&month=11&day=14&limit=10 /api/day?typeId=renewItemGroupByCategoryList&objectIds=xxx,yyy,uuu&siteId=enbac.com&year=2012&month=12&day=10