UTM statistic by calling api

Description

Api sử dụng để lấy ra thông tin thống kê các chiến dịch quảng cáo

Main api

 • /api/{api_name}?typeId=utmCampaign&objectId={object_id}&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}&hour={hour}&minute={minute}

Parameters

api_name
 • Description: Tên api

 • Type: String

 • Required: Yes

 • Valid:
  • “hours” Lấy thống kê trong 2h vừa qua, kể từ thời điểm muốn lấy mẫu
  • “day” Lấy thống kê trong ngày hôm nay, kể từ thời điểm muốn lấy mẫu tới 0h
  • “month” Lấy thống kê trong tháng vừa quả, kể từ ngày hiện tại muốn lấy mẫu tới ngày 01 đầu tháng
object_id
 • Description: Định danh đối tượng campaign muốn lấy
 • Type: String
 • Required: Yes
site_id
 • Description: Định danh Id của website
 • Type: String
 • Required: Yes
year
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘năm’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘năm’ của hệ thống
month
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘tháng’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘tháng’ của hệ thống
day
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘ngày’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘ngày’ của hệ thống
hour
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘giờ’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘giờ’ của hệ thống
minute
 • Description: Định nghĩa tham số thời gian ‘phút’ muốn lấy dữ liệu
 • Type: String
 • Required: No. Nếu ko cung cấp thì hệ thống sẽ lấy tham số thời gian ‘phút’ của hệ thống

Response

JSon object TBD

Example

/api/hours?typeId=utmCampaign&objectId=1231&siteId=enbac.com&year=2014&month=7&day=12&hour=11&minute=5

Lấy thông tin tổng hợp tất cả các UTM Source trong ngày

 • /api/day?typeId=utmSourceSum&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}

Parameters

site_id, year, month, day
Tham khảo Main api

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=utmSourceSum&year=2014&month=7&day=11&siteId=enbac.com

Lấy thông tin tổng hợp tất cả các UTM Medium trong ngày tương ứng với một UTM Source

 • /api/day?typeId=utmMediumSum&objectId={object_id}&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}

Parameters

object_id
 • Description: Định danh đối tượng UTM Source muốn lấy
 • Type: String
 • Required: Yes

site_id, year, month, day Tham khảo Main api

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=utmMediumSum&objectId=item_home&year=2014&month=7&day=11&siteId=enbac.com

Lấy thông tin tổng hợp tất cả các UTM Campaign trong ngày tương ứng với một UTM Medium

 • /api/day?typeId=utmCampaignSum&objectId={UTM_Medium_id}&siteId={site_id}&year={year}&month={month}&day={day}

Parameters

object_id
 • Description: Định danh đối tượng UTM Medium muốn lấy
 • Type: String
 • Required: Yes

site_id, year, month, day Tham khảo Main api

Response

JSon object TBD

Example

/api/day?typeId=utmCampaignSum&objectId=item&siteId=enbac.com&year=2014&month=07&day=16