/delete

Description

Api sử dụng để delete file static trên hệ thống storage của Zamba.

Method

 • GET

Parameters

filename
 • Description: Tên file trong hệ thống
 • type: String
 • Required: Yes
secret_key
 • Description: Security key của client được khai báo trước
 • Type: String
 • Required: Yes

Response

HTTP RETURN CODE: 200

Kết quả trả về dạng json thông báo trạng thái thành công

message
 • Description: Thông điệp thông báo thành công
 • Type: String
 • Valid values: OK
msg_code
 • Description: Mã thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 1

HTTP RETURN CODE: 400

Có lỗi sảy ra trong quá trình xóa file Kết quả trả về dạng json thông báo trạng thái không thành công

message
 • Description: Thông điệp mô tả lý do không thành công
 • Type: String
 • Valid values: No
msg_code
 • Description: Mã báo trạng thái không thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 0

Table Of Contents

Previous topic

/upload

Next topic

/static/{file_name}

This Page