/get_file_info

Description

Api sử dụng để get file info thống storage của Zamba.

Method

 • POST

Parameters

filename
 • Description: Tên file trong hệ thống
 • type: String
 • Required: Yes, chú ý chưa xử lý với tên file với thông tin SEO
secret_key
 • Description: Security key của client được khai báo trước
 • type: String
 • Required: Yes

Response

HTTP RETURN CODE: 200

Kết quả trả về dạng json thông tin về file

filename
 • Description: Tên của file được lấy
 • Type: String
 • Valid values: OK
format
 • Description: Định dạng file ảnh. ex: jpeg, jpg, gif
 • Type: String
width
 • Description: Chiều rộng của ảnh( đo bằng pixel)
 • Type: Integer
height
 • Description: Chiều cao của ảnh( đo bằng pixel)
 • Type: Integer
size
 • Description: Kích thước dung lượng file đo bằng đơn vị Byte
 • Type: Integer

HTTP RETURN CODE: 400

Có lỗi sảy ra trong quá trình lấy file, có thể file không tồn tại

message
 • Description: Thông điệp mô tả lý do không thành công
 • Type: String
 • Valid values: No
msg_code
 • Description: Mã báo trạng thái không thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 0

Table Of Contents

Previous topic

/panorama

Next topic

/delete

This Page