/static/{file_name}

Description

Api sử dụng để truy vấn file static trên hệ thống storage của Zamba.

Method

 • GET

Parameters in url path

file_name
 • Description: File cần truy vấn về bao gồm cả đường dẫn, tên file được định nghĩa trong quá trình upload
 • Type: File
 • Required: Yes,

Response

HTTP RETURN CODE: 200
 • Description: Kết quả trả về là nội dung file cần lấy
HTTP RETURN CODE: 400
 • Description: Có lỗi sảy ra trong quá trình get file static. Kết quả trả về dạng json
message
 • Description: Thông điệp mô tả lý do không thành công
 • Type: String
 • Valid values: No
msg_code
 • Description: Mã báo trạng thái không thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 0

Table Of Contents

Previous topic

/delete

Next topic

Image File Storage

This Page