/original/{file_name}

Description

Api sử dụng để lấy file ảnh gốc trên hệ thống storage của Zamba.

Method

  • GET

Parameters

file_name
  • Description: Tên file ảnh cần lấy về
  • Type: String
  • Required: Yes, chú ý tên file bắt đầu bằng name_space hợp lệ

Response

HTTP RETURN CODE: 200

Kết quả trả về dạng binary là nội dung file ảnh cần lấy

HTTP RETURN CODE: 400

Có lỗi sảy ra trong quá trình get ảnh. Kết quả trả về dạng json

message
  • Description: Thông điệp mô tả lý do không thành công
  • Type: String
  • Valid values: No
msg_code
  • Description: Mã báo trạng thái không thành công
  • Type: Integer
  • Valid value: 0

Table Of Contents

Previous topic

/delete

Next topic

/thumb{,quality}/{width}_{hight}/{file_name}

This Page