/panorama

Description

Api sử dụng để upload file ảnh panorama theo phương pháp bất đồng bộ. - Lưu trữ ảnh gốc theo đúng phương pháp như upload thông thường - Lưu trữ tập hợp set ảnh panorama theo đường dẫn {path_ảnh_gốc}/fallback/b.{mở_rộng_ảnh_gốc}

Method

 • POST

Parameters

filedata
 • Description: File cần upload
 • Type: File
 • Required: Yes if no define source parameter. If source is defined, this parameters isn’t used
source
 • Description: Url of resource file
 • Type: String of url
 • Required: Yes if no define file_data parameter
filename
 • Description: Tên file trong hệ thống
 • type: String
 • Required: Yes, Bắt đầu thư mục bằng name_space được khai báo trước
secret_key
 • Description: Security key của client được khai báo trước
 • type: String
 • Required: Yes
overwrite
 • Description: Cờ xác nhận có muốn ghi đè nếu file đã tồn tại hay không. Value là 0 là ko muốn ghi đè, Value là 1 là cho phép ghi đè
 • Type: Integer
 • Valid value: 1 or 0
 • Required: No, Nếu không cung cấp thì hệ thống lấy giá trị mặc định overwrite=0
{x}_quality
 • Description: Định nghĩa chất lượng khi convert ảnh theo đơn vị phần trăm. x in {fallback,01, 02, 03, 04}
 • Type: Integer
 • Valid value: 0 < value <=100
 • Required: No, Nếu không cung cấp thì hệ thống sẽ lấy mặc định giá trị trong file config hệ thống( ex: 90)
task_id
 • Description: Sử dụng để truy vấn trạng thái của task, nếu task hoàn thành thì trả về kết quả của task
 • Type: String
 • Required: No, nếu cung cấp thì bắt buộc phải có secret_key kèm theo

Response

HTTP RETURN CODE: 200

Kết quả trả về dạng json thông báo trạng thái thành công

message
 • Description: Thông điệp thông báo, trong trường hợp khởi tạo task thì mã trả về chứa task_id để ứng dụng sử dụng cho mục đích truy vấn.

  Trong trường hợp truy vấn trạng thái task. Nếu thành công thì sẽ trả về danh sách file tạo ra bởi task.

 • Type: String or dictionary

 • Valid values: OK

msg_code
 • Description: Mã thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 1, 0

HTTP RETURN CODE: 400

Có lỗi sảy ra trong quá trình upload. Kết quả trả về dạng json

message
 • Description: Thông điệp mô tả lý do không thành công
 • Type: String
 • Valid values: No
msg_code
 • Description: Mã báo trạng thái không thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 0

Table Of Contents

Previous topic

/upload

Next topic

/get_file_info

This Page