/thumb_wl{,quality}/{width}/{file_name}, /thumb_w/{width}/{file_name}

Description

Api sử dụng để lấy file ảnh thumb theo width. Nội dung file ảnh gốc sẽ được co(scale) đảm bảo chiều rộng đúng bằng tham số width

Method

 • GET

Parameters

quality
 • Description: Định nghĩa chất lượng khi convert ảnh theo đơn vị phần trăm.
 • Type: Integer
 • Valid value: 0 < value <=100
 • Required: No, Nếu không cung cấp thì hệ thống sẽ lấy mặc định giá trị trong file config hệ thống( ex: 90)
width
 • Description: Khai báo chiều rộng ảnh thumb
 • Type: String of integer
 • Required: Yes
file_name
 • Description: Tên file ảnh thumb cần lấy về
 • Type: String
 • Required: Yes, chú ý tên file bắt đầu bằng name_space hợp lệ

Response

HTTP RETURN CODE: 200

Kết quả trả về dạng binary là nội dung file ảnh cần lấy

HTTP RETURN CODE: 400

Có lỗi sảy ra trong quá trình get ảnh thumb. Kết quả trả về dạng json

message
 • Description: Thông điệp mô tả lý do không thành công
 • Type: String
 • Valid values: No
msg_code
 • Description: Mã báo trạng thái không thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 0

Table Of Contents

Previous topic

/thumb_max{,quality}/{file_name}

Next topic

/thumb_wm{,quality}/{width}/{file_name}

This Page