/thumb_wm{,quality}/{width}/{file_name}

Description

Api sử dụng để lấy file ảnh thumb theo width. Nếu width lớn hơn chiều rộng thực tế của ảnh gốc, thì tham số witdh thay thế bằng chiều rộng của file gốc. Nội dung file ảnh gốc sẽ được co(scale) đảm bảo chiều rộng đúng bằng tham số width

Method

 • GET

Parameters

quality
 • Description: Định nghĩa chất lượng khi convert ảnh theo đơn vị phần trăm.
 • Type: Integer
 • Valid value: 0 < value <=100
 • Required: No, Nếu không cung cấp thì hệ thống sẽ lấy mặc định giá trị trong file config hệ thống( ex: 90)
width
 • Description: Khai báo chiều rộng ảnh thumb
 • Type: String of integer
 • Required: Yes
file_name
 • Description: Tên file ảnh thumb cần lấy về
 • Type: String
 • Required: Yes, chú ý tên file bắt đầu bằng name_space hợp lệ

Response

HTTP RETURN CODE: 200

Kết quả trả về dạng binary là nội dung file ảnh cần lấy

HTTP RETURN CODE: 400

Có lỗi sảy ra trong quá trình get ảnh thumb. Kết quả trả về dạng json

message
 • Description: Thông điệp mô tả lý do không thành công
 • Type: String
 • Valid values: No
msg_code
 • Description: Mã báo trạng thái không thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 0

Table Of Contents

Previous topic

/thumb_wl{,quality}/{width}/{file_name}, /thumb_w/{width}/{file_name}

Next topic

/thumb_h{,quality}/{hight}/{file_name}

This Page