/upload

Description

Api sử dụng để upload file image lên hệ thống storage của Zamba.

Method

 • POST

Parameters

filedata
 • Description: File cần upload
 • Type: File
 • Required: Yes if no define source parameter. If source is defined, this parameters isn’t used
source
 • Description: Url of resource file
 • Type: String of url
 • Required: Yes if no define file_data parameter
filename
 • Description: Tên file trong hệ thống
 • type: String
 • Required: Yes, Bắt đầu thư mục bằng name_space được khai báo trước
secret_key
 • Description: Security key của client được khai báo trước
 • type: String
 • Required: Yes
overwrite
 • Description: Cờ xác nhận có muốn ghi đè nếu file đã tồn tại hay không. Value là 0 là ko muốn ghi đè, Value là 1 là cho phép ghi đè
 • Type: Integer
 • Valid value: 1 or 0
 • Required: No, Nếu không cung cấp thì hệ thống lấy giá trị mặc định overwrite=0

Response

HTTP RETURN CODE: 200

Kết quả trả về dạng json thông báo trạng thái thành công

message
 • Description: Thông điệp thông báo thành công
 • Type: String
 • Valid values: OK
msg_code
 • Description: Mã thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 1

HTTP RETURN CODE: 400

Có lỗi sảy ra trong quá trình upload. Kết quả trả về dạng json

message
 • Description: Thông điệp mô tả lý do không thành công
 • Type: String
 • Valid values: No
msg_code
 • Description: Mã báo trạng thái không thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 0

Table Of Contents

Previous topic

Image File Storage

Next topic

/panorama

This Page