/zoom{,quality}/{width}_{hight}/{file_name}

Description

Api sử dụng để lấy file ảnh thumb theo width, hight. Ảnh trả về có kích thước đúng bằng width, hight. Nội dung file ảnh gốc sẽ được co(scale) về kích thước widthhight đảm bảo một chiều có kích thước đúng bằng width or hight, chiều còn lại lớn hơn width, hight tương ứng. Phần thừa ảnh sau khi scale sẽ bị cắt đi( crop) để ảnh trả về có kích thước đúng bằng width, hight.

Method

 • GET

Parameters

quality
 • Description: Định nghĩa chất lượng khi convert ảnh theo đơn vị phần trăm.
 • Type: Integer
 • Valid value: 0 < value <=100
 • Required: No, Nếu không cung cấp thì hệ thống sẽ lấy mặc định giá trị trong file config hệ thống( ex: 90)
width
 • Description: Khai báo chiều rộng ảnh thumb
 • Type: String of integer
 • Required: Yes
hight
 • Description: Khai báo chiều cao ảnh thumb
 • Type: String of integer
 • Required: Yes
file_name
 • Description: Tên file ảnh thumb cần lấy về
 • Type: String
 • Required: Yes, chú ý tên file bắt đầu bằng name_space hợp lệ

Response

HTTP RETURN CODE: 200

Kết quả trả về dạng binary là nội dung file ảnh cần lấy

HTTP RETURN CODE: 400

Có lỗi sảy ra trong quá trình get ảnh thumb. Kết quả trả về dạng json

message
 • Description: Thông điệp mô tả lý do không thành công
 • Type: String
 • Valid values: No
msg_code
 • Description: Mã báo trạng thái không thành công
 • Type: Integer
 • Valid value: 0

Table Of Contents

Previous topic

/thumb_hl{,quality}/{hight}/{file_name}

This Page